.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

 

دستور جلسه:

گزارش عملکرد سال 99

گزارش شروع عملیات ساختمانی بخش اعصاب و روان بیمارستان چمران بروجرد

اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص شروع عملیات احداث محل اکسیژن ساز بیمارستان امام

بررسی درخواست بیمارستان امام در خصوص مشارکت خیر در پروژه یال دوم بیمارستان با مشارکت دانشگاه

 

 

 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني زمستان ماه 99