.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

 

زير بناي حدود سه هزار متر مربع.
شامل اتاقهاي بستري ، كلينيك سرپايي ، با استفاده از نقشه هاي تيپ اعصاب و روان

   
   
     
   
   
   
 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني زمستان ماه 99