.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

 

شروع عمليات پي كني و ساخت وساز ساختمان محل نصب دستگاه اكسيژن ساز بيمارستان امام بروجرد برابر نقشه دفتر فني و مهندسي دانشگاه علوم پزشكي ، توسط مجمع خيرين سلامت بروجرد. هزينه ساختمان توسط خيرين سلامت بروجردي مقيم خارج از كشور تامين شده است.
١٤٠٠/١/١٠

     
     
     
   
   
   
 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني بهار 1400