.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

 

 

 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني بهار 1400