.:: .::شماره كارت بانك ملي جهت كمك نقدي به مجمع خيرين : 4594 9951 9918 6037 --------شماره حساب : 0218889252006- . ::. ::.    
 

 

جلسه هيت مديره مجمع خيرين سلامت بروجردراس ساعت ١٢
ظهر يك شنبه ٩٩/١٠/٢١ در محل اتاق كنفرانس شبكه بهداشت
دستور جلسه

١- بررسي مجدد درخواست بيمارستان چمران در خصوص اتاق عمل
٢- گزارش كار پروژه٣٢ تختخوابي اعصاب و روان
٣-موضوع ديوار كشي مجتمع درماني ميدان بهشت با حضور خير محترم عرصه سلامت آقاي مهندس پويان.
٤-اتخاذ تصميم جهت كمك به درمانگاه مركز بهداشتي جديد برابر بازديدبه عمل آمده
٥- بررسي موضوع ورود مجمع خيرين سلامت به پروژه ساختماني دستگاه پرتودرماني شتاب دهنده دهنده خطي بيمارستان آيت اله بروجردي.

 
واحد فناوري اطلاعات مركز خيرين سلامت- بروزرساني زمستان ماه 99